Grisha, 45

Egdar, 47

Olga, 51

Ирина, 51

Karine, 64