Olga, 53

Vladymyr, 45

Светлана, 48

Светлана, 52

Edvard, 52