Lyubov, 55

Giuseppe, 74

Vasily, 56

Tetiana , 48

Valentina, 48